ความชันหลังคา คืออะไร

ความชันหลังคา (Pitch) หมายถึง องศาลาดเอียงของหลัง ...