ลงทะเบียนรับประกัน (Warranty Registration)

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อรับประกันสินค้า โปรดอ่านรายละเอียดของนโยบายการรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการรับประกัน ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการลงทะเบียน

นโยบายการรับประกันสินค้า (Warranty Policy)

1. นโยบายการรับประกันสินค้า
ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจและโปรดปฎิบัติตามเงื่อนไขเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ทางจะบริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่เกิดจากลูกค้าในทุกกรณี และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพิ่มเติม เงื่อนไขการรับประกันที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
2.1 สินค้าที่จำหน่ายโดย บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่าย โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.minigoldroof.com (คลิกลิงก์) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า มิฉะนั้นจะถึงว่าท่านสละสิทธิ์ โดยเงื่อนไขรับประกันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หากลูกค้าที่ซื้อสินค้าและติดตั้งก่อนวันดังกล่าวต้องจะต้องมีใบเสร็จการซื้อหรือเอกสารยืนยันวันที่ติดตั้งเพื่อตรวจสอบการรับประกันสินค้า
2.2 สินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเฉพาะสินค้าให้ใหม่ โดยขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทั้งสิ้น เช่น ค่าแรงช่างผู้ติดตั้งแก้ไข อุปกรณ์เสริม ยาแนว เป็นต้น
2.4 การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อเกิดสภาพผิดปกติ ดังนี้
2.4.1 ไม่มีการลงทะเบียนการรับประกันในช่องทางที่บริษัทกำหนด
2.4.2 การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตรงตามมาฐานของบริษัทกำหนด โดยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ (www.minigoldroof.com/installation)
2.4.3 สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ เช่น บริเวณที่มีสารเคมี หรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง
2.4.4 สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข สภาพ เช่น ทาสีทับแผ่น
2.4.5 สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ มีสิ่งของตกใส่ ความเสียหายจากสัตว์ เป็นต้น
2.4.6 ความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ

3. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าโดยนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.minigoldroof.com/warranty ภายใน 30 วัน และมีอายุการรับประกัน ดังรายการต่อไปนี้
1.1 แผ่นโปร่งแสง มินิ โกลด์ รับประกัน แผ่นไม่รั่วซึมแตกราว จากการใช้งาน อายุการรับประกัน 15 ปี
1.2 แผ่นโปร่งแสง เจรูฟ รับประกัน แผ่นไม่รั่วซึมแตกราว จากการใช้งาน อายุการรับประกัน 15 ปี
1.3 แผ่นโปร่งแสง คูลรูฟ รับประกัน แผ่นไม่รั่วซึมแตกราว จากการใช้งาน อายุการรับประกัน 25 ปี
โดยแผ่นหลังคาหรือแผ่นผนังนั้น ได้ถูกติดตั้งในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนที่ผิดปกติ ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน ที่มากกว่าการใช้งานในที่อยู่อาศัยทั่วไป

การรับประกันแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
1) กรณีเคลมเปลี่ยนสินค้า ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง ไม่มีการตัด และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเท่านั้น บริษัทฯยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน 15 วันทำการโดยประมาณ
2) กรณีซ่อมเคลมปกติ ได้แก่สินค้าที่สั่งซื้อไปเกิน 7 วันแล้ว (เริ่มนับจากวันที่เซ็นรับสินค้าเป็นวันแรก) แต่ไม่เกินระยะเวลาการรับประกันสินค้าในรุ่นนั้นๆ ทางบริษัทจะตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลม โดยการพิจารณาเคลมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของบริษัท ใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขภายใน 30 วันทำการโดยประมาณ

4. เงื่อนไขการคืนสินค้า
ทางบริษัทฯ ไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณี หรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าที่ไม่มีความเสียหาย/ความผิดปกติใดๆ อันมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการผลิต หรือมีการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

5. ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า)
5.1. แจ้งปัญหาหรือจุดสิ่งผิดปกติของสินค้า เช่น แผ่นแตกหัก, มีรอยร้าว, สีหรือรุ่นไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ กับพนักงานจัดส่งสินค้าเพื่อ แก้ไขเปลี่ยนเป็นแผ่นที่สมบูรณ์และถูกต้อง แจ้งปัญหาของสินค้ากับร้านติดตั้ง/ตัวแทนจำหน่าย
5.2. แสดงหลักฐานการลงทะเบียนการรับประกันหรือใบเสร็จการซื้อสินค้าไว้เป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันที่ร้านติดตั้ง/ตัวแทนจำหน่าย
5.3. รอแจ้งกำหนดการเปลี่ยน/ซ่อมอุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

** การรับประกันนี้เป็นการรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าเท่านั้น ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือธุรกิจใด ๆ ของลูกค้า

Contact Info

สามารถติดต่อสอบถามการใช้งานสินค้าหรือการเคลมสินค้าได้ตามช่องทางด้านล่าง ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

ออนไลน์

ช่องทางในการติดต่อออนไลน์ต่างๆ ผ่านทางการสนทนาข้อความ แจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลการใช้งานสินค้า

โทรศัพท์

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อินโน-คอนส์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาส