วิธีคำนวณพื้นที่ติดตั้งแผ่นโปร่งแสง

ข้อควรทราบก่อนคำนวณ

แผ่นโปร่งแสงทุกรุ่น มีความยาวมาตรฐาน 3 เมตร 6 เมตร และ 12 เมตร
การสั่งซื้อลูกค้าต้องรับแผ่นโปร่งแสงความยาวมาตรฐานเท่านั้น

แผ่นโปร่งแสงทุกรุ่น มีหน้ากว้างแผ่น 1.05 เมตร เมื่อนำมาซ้อนทับกันกึ่งกลางของสันลอนจะได้ระยะ 1 เมตร

1. กำหนดทางน้ำไหล เพื่อหาแนวในการวางแผ่นและวัดความกว้างและความยาวของพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งแผ่นโปร่งแสง

2. เมื่อได้ความกว้างและยาวของพิ้นที่แล้ว นำมาคำนวณหาจำนวนแผ่นและความยาวแผ่นโปร่งแสงที่ต้องใช้

จากตัวอย่าง
วัดพื้นที่ได้ความยาว 6 เมตร กว้าง 4.5 เมตร

สรุป ใช้แผ่นโปร่งแสง ความยาว 6 เมตร จำนวน 5 แผ่น
เมื่อแปลงเป็นแผ่นความยาวมาตรฐานต้องใช้
แผ่นโปร่งแสง ความยาว 6 เมตร จำนวน 5 แผ่น
จึงจะเพียงพอและเหลือเศษน้อยที่สุด

การคำนวณจำนวนแผ่นโปร่งแสงพื้นที่เข้ามุม (ครอบสันตะเข้)

          เป็นการคำนวณพื้นที่ติดตั้งที่จะทำการติดตั้งแผ่นโปร่งแสงบริเวณมุมของบ้าน มีการทำกันสาดต่อเนื่องยาวจากฝั่งหนึ่งของบ้านยาวต่อเนื่องกันจนเกิดมุมของกันสาด พื้นที่บริเวณนี้จะต้องคำนวณเผื่อปริมาณของแผ่นโปร่งแสงบริเวณมุมเป็นพิเศษ

1. กำหนดทางน้ำไหล เพื่อหาแนวในการวางแผ่นและวัดความกว้างและความยาวของพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งแผ่นโปร่งแสง

โดยแบ่งแนววัดเป็น 2 ส่วน คือ
1. แนววางแผ่นสีน้ำเงิน
2. แนววางแผ่นสีแดง

2. เมื่อได้ความกว้างและยาวของพื้นที่แล้วนำมาคำนวณหาจำนวนแผ่นและความยาวแผ่นโปร่งแสงที่ต้องใช้

จากตัวอย่าง
แนววางแผ่นสีน้ำเงิน
วัดพื้นที่ได้ ความยาว
1.2 เมตร กว้าง 6 เมตร
จะต้องใช้แผ่นโปร่งแสง ความยาว 1.2 เมตร จำนวน 6 แผ่น


แนววางแผ่นสีแดง
วัดพื้นที่ได้ ความยาว 1.2 เมตร กว้าง 4.5 เมตร
จะต้องใช้แผ่นโปร่งแสง ความยาว 1.2 เมตร จำนวน 5 แผ่น

สรุป ใช้แผ่นโปร่งแสง ความยาว 1.2 เมตร จำนวน 11 แผ่น
เมื่อแปลงเป็นแผ่นความยาวมาตรฐานต้องใช้
แผ่นโปร่งแสง ความยาว 12 เมตร จำนวน 1 แผ่น และ 3 เมตร จำนวน 1 แผ่น
จึงจะเพียงพอและเหลือเศษน้อยที่สุด

3. ส่วนที่ซ้อนทับกันจะเป็นส่วนที่ต้องตัดเพื่อชนเข้ามุม